De Algemene Ledenvergadering van Energiek IJmond, bestaande uit afgevaardigden van de deelnemende lokale coöperaties

heeft het volgende visiedocument vastgesteld:

Energiek IJmond

Missie, visie en strategie.

(Voorstel, versie 1.3, met voorstellen ALV 8/11/22)

 

Missie:

Energiek IJmond (EIJ) is een coöperatie van energie coöperaties de IJmond en Omstreken, die een bijdrage levert aan de energietransitie in deze regio de IJmond. Daartoe realiseert of neemt EIJ deel aan energieopwek-projecten die door hun grootschaligheid (>1MW) of complexiteit (zoals gemeentegrens overschrijdend) buiten het aandachtsgebied vallen van de energie coöperaties in de regio.

Hierbij is de belangrijkste doelstelling van EIJ het creëren van de noodzakelijke randvoorwaarden voor duurzame projecten, te weten:

 • draagvlak bij beleidsmakers en inwoners in de regio, en
 • minimaal 50% lokaal eigendom, waardoor de inwoners van de regio mee kunnen delen in de opbrengsten van deze projecten of (deels) in hun energiebehoefte kunnen voorzien.

Visie:

EIJ wil een erkend en gewaardeerd partner zijn van publieke partijen en bedrijven in de IJmond en Omstreken bij het realiseren van grootschalige duurzame energieprojecten met voldoende draagvlak en participatie van de inwoners van de IJmond. 

EIJ heeft geen winstoogmerk en gebruikt opbrengsten uit projecten en deelnemingen voor de financiering van haar continuïteit en herinvestering in nieuwe projecten die de energietransitie bevorderen.

 

Strategie en globale uitvoering:

1) Projecten en deelnemingen:

EIJ faciliteert de financiering, ontwikkeling en exploitatie van duurzame energieprojecten, mogelijk in samenwerking met projectpartners. Daartoe:

 • onderhoudt EIJ contacten met lokale overheden en bedrijven om mogelijk interessante duurzame energie projecten te identificeren,
 • zorgt EIJ ervoor goed geïnformeerd te blijven over relevante subsidieregelingen,
 • lobbyt EIJ bij lokale autoriteiten om de nodige vergunningen te verkrijgen,
 • faciliteert of ziet EIJ toe op de uitvoering van projectactiviteiten, zoals haalbaarheidsstudies en kosten-baten analyses en het geven en verkrijgen van goedkeuring van projectvoorstellen.
 • ziet EIJ erop toe dat projecten waarin zij participeert worden opgeleverd en geopereerd conform de project specificaties en de wettelijke eisen.
 • zorgt EIJ voor de benodigde juridische en financiële entiteiten voor het uitvoeren van bovenstaande activiteiten, en
 • is EIJ actief bij het oprichten of verwerven van deelnemingen in duurzame projecten van derden en het houden van toezicht op ondernemingen en vennootschappen.

2) Lokaal draagvlak en participatie:

Voor duurzame energieprojecten die EIJ uitvoert of waarin zij deelneemt, draagt EIJ zorg voor een adequaat draagvlak bij politici, beleidsmakers en inwoners van de IJmond en voor minimaal 50% lokale participatie. Zij bereikt dit onder meer door lobbyactiviteiten, het organiseren van publiciteit en voorlichtingssessies.

Waar nodig kan EIJ besluiten om, ter verkrijging van voldoende steun voor een nieuw duurzaam energieproject, een redelijk geachte financiële ondersteuning te geven aan ideële activiteiten die in het verlengde liggen van de missie van EIJ.

3) Financiering

Naast de inzet van het eigen vermogen kan EIJ haar activiteiten financieren met subsidies, leningen van derden of met risicodragend kapitaal door uitgifte van obligaties, promessen, effecten of schuldbewijzen.

4) Ondersteuning en voorlichting.

Ter ondersteuning van haar activiteiten zal EIJ:

 • regionale samenwerking stimuleren bij het geven van voorlichting over opwekkingsmogelijkheden van duurzame energie en energiebesparing aan de inwoners van de IJmond.
 • waar mogelijk, gebruik maken van kennis en ervaring van haar leden,
 • samenwerking zoeken met verwante organisaties in Nederland.
 • waar nodig of gewenst, optreden als coördinator voor communicatie tussen haar leden en publieke organisaties en bedrijven.

Op verzoek kan EIJ haar leden ondersteunen bij het voorbereiden en realiseren van hun kleinschaligere duurzame energieopwekkingsprojecten.